Obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Huka stores s.r.o., se sídlem Pavlovická 42/4, identifikační číslo: 073 832 15, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou podnikatelem, který má v úmyslu nakoupit zboří od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hookahshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není právnickou osobou či osobou, jež nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro tyto osoby se uplatní úprava obchodních podmínek určené pro fyzické osoby spotřebitele.
Fyzická osoba, která v právním styku s prodávajícím uvede své identifikační číslo, bere na vědomí, že se vůči prodávajícímu prezentuje jako fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost nebo samostatný výkon povolání, a z tohoto důvodu budou vůči němu účinné obchodní podmínky vztahující se k fyzickým osobám vykonávající tuto činnost a obchodní podmínky určené pro fyzické osoby spotřebitele se pro daný právní vztah nepoužijí. Tato osoba se jich nemůže ani platně dovolat.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a je si vědom, že ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Poruší-li kupující povinnost správného uvádění svých údajů a vznikne-li tím prodávajícímu škoda, může tuto škodu po kupujícím požadovat. Vznikne-li uvedením nesprávných údajů kupujícího škoda kupujícímu, jde tato škoda plně k jeho tíži.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v rozsahu, který je obvyklý vzhledem k předmětu činnosti kupujícího, a dále s přihlédnutím ke způsobu zastupovaní kupujícího navenek.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Tím není dotčen článek II. odst. 3.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle § 1745 občanského zákoníku vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Prodávající si vyhrazuje ve výjimečných případech a po předchozím informování kupujícího, právo na změnu kupní smlouvy, kdy v případě nesouhlasu kupujícího s touto změnou má právo prodávající z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit, případně také dle uvážení prodávajícího bez předchozího pokusu o změnu odstoupit od této kupní smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku. Tak může být činěno pouze v případech zjevné chyby webového rozhraní, případně jiné zjevné chyby v prezentaci výrobků na webovém rozhraní obchodu. V takovém případě prodávající neprodleně po zjištění chyby informuje kupujícího.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jeremenkova 55/1, 779 00, Olomouc
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2601490593/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku IV. odst. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek III. odst. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v případě, že udá nesprávný údaj při bezhotovostní platbě, učiní duplicitní platbu či jinak neprovede platbu za cenu zboží v souladu s obchodními podmínkami, vzniká prodávajícímu škoda, která je pro tyto případy stanovena paušální částkou ve výši 100,- Kč. S tímto kupující výslovně souhlasí

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že v právním styku s prodávajícím se nepovažuje za spotřebitele a z tohoto důvodu se se na něj neuplatní úprava občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy dle ustanovení § 1810 a násl.
Prodávající se nad rámec svých povinností vyplývajících z platné právní úpravy zavazuje vůči kupujícímu umožnit mu odstoupení od kupní smlouvy (dále také „stávající kupní smlouva“) dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě, kdy současně s odstoupením od stávající kupní smlouvy bude uzavřena smlouva nová, jejímž předmětem bude zboží stejné nebo vyšší hodnoty. Uzavření nové kupní smlouvy je odkládací podmínkou dle ustanovení § 548 odst. 2, kdy bez uzavření nové kupní smlouvy nenabude odstoupení od stávající kupní smlouvy účinnosti. V opačném případě, kdy předmětem nové kupní smlouvy bude zboží nižší hodnoty než hodnota zboží ze stávající kupní smlouvy, nemá kupující právo z tohoto důvodu od kupní smlouvy odstoupit
Odstoupit od kupní smlouvy dle článku V. odst. 2 lze pouze v případě, že zboží nebylo užíváno, nejeví známky opotřebení, není poškozeno a je možné jej vrátit v lhůtě stanovené ve článku V. odst. 5 v originálním balení.
Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy dle článku V. odst. 2 hradí kupující a je povinen je na výzvu prodávajícího uhradit. Prodávající má právo z důvodu pohledávek vůči kupujícímu z právního důvodu uvedeného v tomto odstavci započíst si tyto pohledávky z částky, kterou obdržel od kupujícího na základě stávající kupní smlouvy a do této výše nemusí finanční prostředky, které byly použity na úhradu kupní ceny kupujícímu vydat.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@huka.cz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
V případě odstoupení od smlouvy dle článku V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (tedy v hotovosti nebo bankovním převodem). Prodávající má právo započíst si tyto přijaté finanční prostředky ze stávající kupní
smlouvy na úhradu dluhu z nové kupní smlouvy dle článku V. odst. 2. Tím není dotčeno ustanovení článku V. odst. 4. je možno využít pouze jednou.

Prodávající není povinen k vrácení peněžních prostředku dle článku V. odst. 7 dokud není prodávajícím vráceno zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, od které bylo odstoupeno, nebo alespoň není prodávajícímu poskytnuta přiměřená jistota, že tomu tak nastane.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Adresa pro zaslání zboží zpět: Huka stores s.r.o. – Huka.cz, Jeremenkova 55/1, 779 00, Olomouc.

VI. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
V případě neporušeného obalu, ale následného zjištění poškození obsahu zásilky, doporučujeme co nejdříve, nejlépe ihned po převzetí, toto poškození nahlásit prodejci, v nejlepším případě přímo patřičnému dopravci. Předejdete tímto jednáním případnému sporu mezi prodávajícím a kupujícím v otázce příčiny poškození a jejího vzniku.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Způsoby prodávajícím nabízené dopravy, možnosti dodatkových služeb a jejích podmínky pro uplatnění naleznete v kolonce "Doprava a platba".
V případech, kdy budu mezi stranami dohodnuto předání zboží na prodejně, kupující je povinen si zboží vyzvednout do pěti pracovních dnů.
Pro případ, že kupující poruší povinnost plynoucí mu z článku VI. odst. 8, zavazuje se kupující zaplatit za každý den prodlení s touto povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží bez DPH za každý započatý den. Prodávající má až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele.

VII. Práva z vadného plnění

Prodejce doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný.
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Kupující se zaručuje za jakost ve lhůtě dvanácti měsíců.
Zárukou za jakost dle článku VII. odst. 3 se prodávající zavazuje, že věc bude po určenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruka za jakost se vztahuje pouze k předmětu kupní smlouvy, a tedy doprava a obdobné služby, které jsou obvykle s kupní smlouvou spojeny nejsou kryty zárukou za jakost.
V případě, že kupující uplatní práva z vad ve lhůtě, po kterou se prodávající zavázal k jakosti zboží dle článku VII. odst. 4, vyhrazuje si kupující právo na určení, jakým způsobem bude reklamační řízení vyřízeno dle způsobů uvedených v článku VII. odst. 7, popřípadě v odůvodněných případech reklamaci neuzná.
V případě důvodnosti reklamace zboží může prodávající od smlouvy odstoupit, dodat nového zboží, odstranit vadu opravou věci nebo vrátí kupujícímu přiměřenou částku z kupní ceny. Ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že bude zvolena možnost řešení reklamačního řízení spočívající ve vrácení finančních prostředků z kupní ceny kupujícímu, prodávající vrátí pouze finanční prostředky ve výše ceny zboží, cena za dopravu zboží jde vždy k tíži kupujícího. Toto platí i v případě vrácení poměrné části z finančních prostředků z kupní ceny.
Ustanovení uvedená v článku VII. odst. 6 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy spotřebitel vytkne vady výrobku u prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje lhůtu třiceti dnů k posouzení důvodnosti reklamace a popřípadě k rozhodnutí, jakým způsobem bude vada zhojena dle článku VII. odst. 7.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
Adresa pro zaslání zboží k reklamaci: Huka stores s.r.o. – www.hookahshop.cz, Jeremenkova 55/1, 779 00, Olomouc.
Přijetím těchto obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení smluvního vztahu (dále jen „spory“) bude s prodávajícím řešit nejprve smírnou cestou – dohodou s cílem realizovat předmět smlouvy. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na soud. Přijetím těchto obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, veškeré případné spory vzniklé z obchodněprávních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím, jakož i spory o výklad těchto obchodních podmínek, pro které jsou jinak věcně příslušné okresní, případně krajské soudy České republiky, budou předloženy k rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci v České republice, případně Krajskému soudu v Ostravě – Pobočka v Olomouci v České republice, v případě, že k projednání věci je příslušný krajský soud. Účastník, proti němuž bude návrh směřovat, bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní bez výhrady.

VIII.Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již předáním zboží. V případě, že byla mezi stranami ujednána lhůta pro převzetí zboží a následně k tomu z příčin na straně kupujícího nedošlo, přechází nebezpečí škody na věci v tomto časovém okamžiku. V případech, kdy nebyla tato lhůta ujednána, použije se lhůta stanovena v článku VI. odst. 8. Ustanovení § 2082 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů

1. 1. Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) dále též „Nařízení GDPR“

2. Ve smyslu čl. 12 Nařízení GDPR jsou tímto poskytnuty kupujícím (dále také „subjekt údajů“) informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.

3. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou podnikatelem, je poskytována Nařízením GDPR s účinností od 25. 5. 2018. Toto nařízení chrání pouze fyzické osoby, v případě, že je kupujícím právnická osoba, článek X. obchodních podmínek se nepoužije.

4. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly prodávajícímu poskytnuty, a to zejména:

1. prostřednictvím registračního formuláře na základě kterého si kupující zřizuje uživatelský účet na webové stránce prodávajícího (viz „Uživatelský účet“);

2. údaji a informacemi získanými v rámci používání webových stránek při uskutečnění objednávek.

6. Prodávající tak na základě výše uvedeného zpracovává osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu adresních, identifikačních a popisných údajů. Především se jedná o jméno, příjmení, kontaktní informace (emailová adresa, telefonní číslo), adresa bydliště, dodací (fakturační) adresa není-li shodná s adresou bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo účtu (dále jen „osobní údaje“).

7. Prodávající jako správce údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

8. Účelem zpracování osobních údajů je:

o realizace práv a povinností za účelem plnění kupní smlouvy, tj. nákupu zboží prostřednictvím e-shopu (webového rozhraní prodávajícího) a dodání zboží, vyřizování reklamací a práv vad z vadného plnění, včetně plnění dalších práv a povinností v souvislosti s kupní smlouvou a pro účely vedení Uživatelského účtu,
o plnění právních (zákonných) povinností prodávajícího

o účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů

9. Právním důvodem zpracování osobních údajů jsou tak zejm. následující důvody:

o zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího jako správce údajů vztahuje,

o zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost kupujícího,

o souhlas subjektu údajů (kupujícího) se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, není-li splněn žádný z výše uvedených právních důvod pro zpracování.
10. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Prodávající považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám, ledaže se jedná o subjekt patřící do koncernu, do kterého náleží též prodávající, který má sídlo v rámci Evropské unie. K osobním údajům budou mít kromě prodávajícího přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv.

12. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změněve svých osobních údajích. V případě, že tak kupující neučiní, jdou důsledky z toho vyplývající k jeho tíži.

13. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění účelu smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží, kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání osobních údajů (např. za účelem archivace, záruky, účetnictví apod.). Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podoběneautomatizovaným způsobem.

14. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které prodávající zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je- li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

15. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

16. Kupující jako subjekt údajů má dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zejm. následující práva:

o a) právo na informace;

o b) právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;

o c) právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;

o d) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

o e) právo na omezení zpracování osobních údajů;

o f) právo vznést námitku;

o g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

o h) právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

17. Práva uvedená v bodu 15. mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, a to kontaktováním prodávajícího. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů (kupující)může obrátit na prodávajícího prostřednictvím emailové adresy. Z důvodu ochrany může prodávající vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou kupující použil k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musí prodávající před provedením požadavku ověřit identitu subjektu údajů. Žádosti o přístup, opravu či odstranění a další požadavky týkající se osobních údajů je možné požadovat:

o prostřednictvím emailu: info@hookahshop.cz

o poštou na adresu: Jeremenkova 55/1, Olomouc

Prodávající je povinen reagovat na tyto žádosti bez zbytečného odkladu, a to v souladu s platnými právními předpisy, tj. nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné prodloužit v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí až o další 2 měsíce.
Prodávající má povinnost informovat subjekt údajů o takovém prodloužení nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti společně s důvody pro tento odklad

18. Informace podle bodu 16. tohoto článku poskytuje prodávající bezplatně. Pokud jsou žádosti podané kupujícím zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejm. protože se opakují, může prodávající:

o uložit přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

o odmítnout žádosti vyhovět.

19. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

20. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Informace o zpracování osobních údajů).

21. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

22. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

23. Plné znění podmínek pro ochranu osobních údajů naleznete zda: Ochrana osobních údajů a zásady o používání cookie

XI. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
V souladu s ustanovením § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná prodávajícím s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Huka stores s.r.o. - Huka, Jeremenkova 55/1, 77900, Olomouc, adresa elektronické pošty info@hookahshop.cz telefon +420608 712 401.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2021 a platí do vydání nových podmínek.


Zásilka zboží - zpětné zaslání zboží, které je spotřebitelem - zákazníkem zasíláno zpět na adresu prodejce, prosím nezasílejte na dobírku, zásilka zaslaná na dobírku nebude přijata, bude odmítnuta.